Lazer destekli kanal tedavisi

Lazer, teknolojinin geli?mesi ile birlikte her alanda oldu?u gibi di? hekimli?inde de yerini alm??t?r.  Di? hekimli?inde kullan?lan Lazerler iki gruba ayr?l?r; Sert doku lazeri ve yumu?ak doku lazeri. Yumu?ak doku lazeri veya diot lazer di? hekimli?inde en çok kullan?lan lazer tipidir. Diot lazer di?eti cerrahisinde, kanal tedavisinde, implant operasyonlar?nda, gömülü di? çekimi, aft ve uçuklar?n tedavisi gibi birçok i?lemde kullan?labilir.

Kanal tedavisinde lazer kullan?m?

Rutin kanal tedavisinde önce çürük di? doklar? temizlenir varsa eski dolgular ç?kart?l?r daha sonra giri? kavitesi ( kanallara giri? yolu) haz?rlan?r, kök kanallar?na ula?t?ktan sonra özel aletler ile bu kanallar ?ekillendirilir ve temizlenir bu i?lemleri takiben kök kanallar?ndaki mikroorganizmalar? ve bunlar?n olu?turdu?u enfeksiyonu elimine etmek için kanallara özel ilaçlar yerle?tirilir ve geçici dolgu ile kavite kapat?l?r. Birkaç gün sonra kanallar tekrar aç?l?r, ilaç temizlenir ve kanal dolgusu yap?l?r. Yayg?n enfeksiyonlarda bu i?lem birkaç kez tekrarlan?r. Lazer teknolojisi kanal tedavisinin her a?amas?nda kullan?labilir. Örne?in sert doku lazerleri çürük dokular?n temizlenmesinde ve giri? kavitesinin aç?lmas?nda kullan?labilir. Yumu?ak doku lazerleri ise kök kanallar?n?n dezenfeksiyonunda, periapikal dokulardaki lezyonlar?n tedavisinde kullan?l?r.

Kanal tedavisinin ba?ar?s?n? etkileyen faktörlerin ba??nda kanal dezenfeksiyonu gelmektedir. Yeterli düzeyde dezenfeksiyon sa?lanamayan kök kanallar?, tedavinin ba?ar?s?z olmas?na neden olur. Kanal dezenfeksiyonu için kullan?lan ilaçlar, kök kanallar?nda ya?ayan birçok mikroorganizma üzerindeki etkinli?inin kan?tlanmas?na ra?men, baz? dirençli bakteriler kar??s?nda etkisiz kalmaktad?r. Lazer ???n? yeterli güçte kullan?ld???nda sadece birkaç saniyelik uygulama ile bütün mikroorganizmalar üzerinde etkili oldu?u bilimsel çal??malarda gösterilmi?tir. Geleneksel ilaçlarlar ile 7-10 günde sa?lanan dezenfeksiyon lazer ile sadece birkaç saniyede sa?lanabilir.  Ancak kanal tedavisi s?ras?nda lazer ???n?n yüksek güçte ve uzun süre kullan?m? di?te ve periapikal dokularda ?s?n?n yükselmesine ve buna ba?l? olarak istenmeyen yan etkilere neden olmaktad?r.

Kanal tedavisinde lazer kullan?m? tedavinin ba?ar?s?n? art?r?r.

Yeni ba?layan kanal içi enfeksiyonlarda lazer kullan?m? ba?ar?l? bir kanal tedavisi için gerekli dezenfeksiyonu sa?lar ve geleneksel kanal tedavisinin aksine lazer destekli kanal tedavisi ile tek seansta tedavi tamamlan?r. Dirençli enfeksiyonlarda ise geleneksel ilaçlar, lazer birlikte kullan?larak her iki yöntemin optimal özelliklerinden yararlan?l?r ve kayda de?er oranda ba?ar? artar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir