A??z, Di? ve Çene Cerrahisi

Di? çekimi

Günümüzde di? hekimlerinin birinci hedefi sorunlu di?leri tedavi etmek ve a??zda tutmakt?r. Ancak bu her zaman mümkün olmaz ve di? çekimi gerekebilir.

Hangi durumlarda di? çekimi gerekir?

  • A??r? madde kayb? olan ve onar?lamayan di?ler
  • Kanal tedavisi ile kurtar?lamayan di?ler
  • Apikal rezeksiyon operasyonun yap?lamad??? durumlarda
  • Çenedeki yer darl???ndan dolay? a??r? konum de?i?tirmi? di?er
  • Di?eti hastal???ndan dolay? sallanan ve tedavi edilemeyen di?ler
  • Ortodontik tedavide çenede yer kazanmak için
  • Sürme ya?? geçmesine ra?men Gömülü veya yar? gömülü kalm?? di?ler

Gömülü di? çekimi

Herhangi bir sebepten dolay? süremeyen ve yumu?ak doku ve kemikte gömülü kalan di?lerin ço?u zaman çekilmesi gerekir.  Di?lerin gömülü kalmas?n?n en büyük nedeni çenede yeterince yer olmamas?d?r. En çok gömülü kalan di?ler 20 ya? di?lerdir. Yirmi ya? di?ler halk aras?nda ak?l di?i veya yirmilik di? olarak da bilinirler. Gömülü yirmi ya? di?lerin çekimi lokal anestezi ile yap?l?r.

20 ya? di? çekimi

Apikal rezeksiyon

Apikal rezeksiyon veya kök ucu cerrahisi Endodontik tedavinin di?i kurtarmada yetersiz kald??? durumlarda yap?lan cerrahi operasyondur. Detayl? bilgi için apikal rezeksiyon ba?l?kl? yaz?m?z? okuyabilirsiniz. Daha detayl? bilgi için Apikal Rezeksiyon ba?l?kl? yaz?m?z? okuyabilirsiniz.

apikal rezeksiyon