Kanal Tedavisi Tekrar? ( Retreatment )

Daha önce yap?lan kanal tedavisinin herhangi bir sebepten dolay? ba?ar?s?z olmas? durumunda kanal tedavisinin tekrar yap?lmas? gerekir. Bu i?leme Retreatment ( Kanal Tedavisi Tekrar? ) denir.

kanal tedavili di? neden a?r? yapar?

kanal tedavisi uygulanm?? bir di? normal ?artlarda ömür boyu a??zda kal?r ve di?er sa?l?kl? di?ler gibi fonksiyona devam eder. Ancak bazen bu di?ler de a?r? yapmaya ba?lar. A?r? önceleri sadece di?e bast?r?ld???nda olu?ur zaman geçtikçe a?r?n?n ?iddeti artar ve zonklama ?eklinde a?r?ya dönü?ür. Kanal tedavisi uygulanm?? di?te a?r? olu?mas?n?n en büyük nedeni enfeksiyondur.kanal tedavisi tekrar?
Bir çok nedenden dolay? iltihapl? di?, kanal tedavisinden sonra beklendi?i gibi iyile?mez ve aylar ve hatta y?llar sonra akut duruma geçip a?r? yapmaya ba?lar veya yeni enfeksiyon olu?abilir.

Di?teki iltihab?n iyile?mesini engelleyen nedenlerin baz?lar? ?öyle:

1. Endodontik tedavi s?ras?nda iyi temizlenemeyen veya eksik doldurulan kanallar?n varl???
2. Anatomik nedenlerden dolay? fark edilmeyen ekstra kanallar
3. Kanal tedavisinden sonra daimi dolgu yap?m?n?n gecikmesi

Kanal tedavili di?te yeni enfeksiyon olu?mas?n?n sebepleri ise ?öyle:

1. Di?te yeni çürükler olu?mas?
2. Daimi dolgunun veya kron kaplaman?n dü?mesi veya k?r?lmas?
3. Di? dolgusunun veya porselen kaplaman?n bakterilerin geçi?ine izin vermesi.
4. Di?te çatlak veya k?r?k olu?mas?.

?kinci kez kanal tedavisinin tekrarlanmas?

Herhangi bir nedenden dolay? Endodontik tedavi uygulanm?? di?lerde enfeksiyon ba? gösterdi?inde hemen bir Endodonti uzman?na ba?vurmak gerekir.
Yap?lan dental ve radyografik muayene sonras? kanal tedavisinin tekrarlanmas?na karar verilebilir. Retreatment di?i kurtarmak için tek seçenek olabilir. Bu i?lem normal kanal tedavisine benzer ancak bir kaç ekstra i?lem gerektirir ve genellikle tek seansta bitmez. ?lk seansta kanallardaki kök kanal dolgu materyalleri ç?kar?l?r ve yerine bakterileri yok etmek ve enfeksiyonu ortadan kald?rmak için özel ilaçlar yerle?tirilip di? geçici dolgu malzemesi ile kapat?l?r. 7-10 gün sonra bu ilaçlar ç?kar?l?p kanallar temizlenip kanal dolgusu yap?l?r. ?natç? enfeksiyon varl???nda bu i?lem enfeksiyon tamamen ortadan kalkana kadar bir kaç kez tekrarlan?r.

Kanal Tedavisi Uzman? Dr. Kaan Nejat