Di? Beyazlatma

Di?ler çe?itli nedenlerden dolay? lekelenebilir veya renklenebilir. Di?lerinizi beyazlatmak veya parlatmak istiyorsan?z bunu güvenle yapabilmenizi sa?layacak pek çok yöntem bulunmaktad?r.

Bu yaz?da; di?ler neden renk de?i?tirir, di? beyazlatma nedir, di? beyazlatma seçenekleri nelerdir ve di? beyazlatman?n olas? yan etkileri nelerdir sorular?n?n kapsaml? yan?tlar? yer almaktad?r. Daha detayl? bilgi almak isterseniz Ankara, Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi Maidan ?? Merkezinde bulunan klini?imize ba?vurabilir veya 0312 466 75 99 numaral? telefondan bize ula?abilirsiniz.

Di?ler Neden Renk De?i?tirir?

Di?lerin rengi zamanla beyazl???n? kaybeder ve sararmaya ba?lar. Çe?itli nedenlerin etkisiyle di?lerin renkleri de?i?ebilir. Bu nedenler d??ar?dan gelen etkenler olabilece?i gibi içsel etkenler de olabilir.

D??ar?dan gelen etkenler ?unlard?r:

 • Çe?itli yiyecekler
 • Sigara içmek
 • Fazla kahve ve çay tüketmek
 • ?arap veya alkollü içecekler
 • Boya içeren yiyecekler veya içecekler

D??ar?dan gelen etkenler nedeniyle olan di? renklerinin de?i?imi, di?lerin d?? bölümünü hedef alan di? macunlar? ve di?er di? beyazlatma ürünleriyle tedavi edilebilir.

?çsel renk de?i?imi, di? yap?s?n?n içerisinden kaynakl?d?r. ?çsel etkenler ?unlard?r:

 • Çe?itli ilaçlar
 • Geçirilmi? baz? hastal?klar
 • Baz? enfeksiyonlar
 • Di? travmas?
 • Ya?lanma
 • Kanal tedavisi
 • dolgular

?çsel renk de?i?ikli?i nedeniyle olu?an di? renklenmesinin profesyonel olarak a?art?lmas? gerekir. Doktorunuz sahip oldu?unuz lekelenme türüne göre sizlere farkl? tedavi yöntemler önerebilir.

Di? Beyazlatma Nedir?

Sa?l?kl? ve beyaz di?ler estetik görünüm aç?s?ndan oldukça önemlidir. Pek çok insan di?lerinin daha beyaz ve parlak olmas?n? hayal etmektedir. Bu hayali gerçe?e dönü?türmek hiç de zor de?il.

Di? beyazlatma, di?in yüzeyinde bulunan mine tabakas?ndaki renkli maddelerin giderilmesi i?lemidir. Bu renkli maddeler sar?, gri veya kahverengi tonlar?nda olabilir.

Günümüzde di? beyazlatma amac?yla kullan?labilecek pek çok yöntem bulunmaktad?r. Bunlardan baz?lar? hastalar?n kendilerine uygulanabildikleri yöntemlerdir. Daha etkili baz? yöntemler ise di? hekimleri taraf?ndan uygulanmaktad?r.

Di? beyazlatma yöntemini belirlemek için ?u etkenler dikkate al?nmal?d?r:

 • Di? rengindeki de?i?ikli?in türü
 • Uygulanacak tedavi yöntemi
 • Tedavinin maliyeti
 • Ya??n?z
 • Daha önce ya?ad???n?z di? problemleri
 • Var olan kronik hastal?klar?n?z
 • Gebelik veya emzirme durumu

Herhangi bir di? beyazlatma yöntemini kullanmadan önce di? hekiminizin görü?ünü almal? ve önerilerine kulak vermelisiniz.

Di? Beyazlatma yöntemleri Nelerdir?

Di? beyazlatma amac?yla kullan?labilen ba?l?ca metotlar ?unlard?r:

Beyazlat?c? macunlar: Özellikli di? macunlar? içerdikleri maddeler sayesinde di?lerin üzerinde bulunan lekelerin ortadan kald?r?lmas?n? sa?lar. Baz? önemli beyazlat?c? maddeleri içermedikleri için sadece yüzeysel di? lekelerini uzakla?t?rabilir. Beyazlat?c? di? macunlar?n?n uzun süre ve düzenli olarak kullan?lmas? di? yüzeyinde a??nmalara neden olabilir.

Beyazlat?c? jeller: Beyazlat?c? jeller, di? yüzeyine f?rça yard?m?yla sürülen peroksit içerikli ?effaf jellerdir. Gün içerisinde hekiminizin belirledi?i say?da uygulan?r. Uygulama say?s? genellikle 2 ila 12 kez aras?nda de?i?iklik gösterir. ?stenilen sonuca ula?mak bazen haftalar sürer.

Beyazlat?c? bantlar: Peroksit bazl? jeller ile kaplanm?? ?effaf bantlar kullan?l?r. Bu bantlar? uzun süre di? üzerine yap??t?r?lmas? gerekir. Düzenli uygulama gerektirir ve birkaç ay içerisinde ba?ar?l? sonuçlar elde edilir.

OTC ürünler: Di? beyazlatma amac?yla en çok kullan?lan yöntemlerden biri de OTC ürünlerdir. Bu ürünler genelde halk aras?nda deneyimlenerek bulunan ve a??zdan a?za yay?nlan ürünlerdir. Bu ürünler hakk?nda detayl? ara?t?rmalar mevcut de?ildir ve etkinlikleri s?n?rl?d?r.

Bu noktada ayr? bir paragraf açmak gerekiyor. Yukar?da yer alan yöntemler evde uygulayabilece?iniz di? beyazlatma seçenekleridir. Etkinlikleri s?n?rl?d?r. Birkaç ton di? beyazlatma sa?lamaktad?r. Etkileri uzun vadede elde edildi?i için hastalar? tatmin etmemektedir.

Di? hekimleri taraf?ndan uygulanan ve oldukça ba?ar?l? sonuçlar veren di? beyazlatma seçenekleri bulunmaktad?r. Bu yöntemleri iki ba?l?k alt?nda inceleyebiliriz:

Evde Di? Beyazlatma

Ev tipi di? beyazlatma i?lemi: 

Bu yöntem di? hekimlerinin deste?iyle uygulanmaktad?r. Di? hekiminiz, a?z?n?z ve di?lerinizden ald??? ölçü ile size özel di? pla?? haz?rlar. Bu di? pla??n?n içerisine peroksit bazl? bir jel sürülür ve di?lerin üzerine yerle?tirilir.

Di? pla?? günde birkaç saat kullan?lmal?d?r. Ki?iden ki?iye de?i?mekle birlikte ortalama olarak 4 hafta süren bir tedavidir. Bu süre sonunda oldukça ba?ar?l? sonuçlar elde edilmektedir.

Ofis tipi di? beyazlatma i?lemi:

Lazer ile di? beyzlatma

Di? hekimleri taraf?ndan uygulanan bu yöntem ile en h?zl? ve en etkili di? beyazlatma sonucu elde edilir. lazer ile di? beyazlatma olarak bilinir. Bu yöntem esnas?nda beyazlat?c? ürün direk olarak di?lere uygulan?r.

Özel ???klar ve lazerlerin yard?m?yla 30-45 dakikal?k bir i?lem yap?l?r. Elde edilen sonuçlar di?er tüm beyazlatma yöntemlerinden daha iyidir. Di?in özelliklerine göre i?lemin birkaç defa tekrar edilmesi gerekebilir.

Di? Beyazlatman?n Yan Etkileri Nelerdir?

Di? beyazlatma tedavileri ve yöntemleri büyük ço?unlukla güvenli olarak kabul edilir. Ancak her tedavi yönteminde oldu?u gibi di? beyazlatman?n da baz? yan etkileri bulunmaktad?r.

Di? beyazlatman?n olas? yan etkileri ?unlard?r:

 • Di? hassasiyeti
 • Di? eti tahri?i
 • Bo?az a?r?s?
 • A??z içi aft
 • Peroksit alerjisi

Di? beyazlatma yan etkileri geçicidir, birkaç gün içerisinde normale döner. Uzun süren yan etkilerle kar??la??rsan?z bir di? hekimine muayene olman?z faydal? olacakt?r.

Di? beyazlatma fiyat? 2022

Di? beyazlatma fiyat? birçok nedenden dolay? de?i?mektedir. Di? beyazlatma fiyat?n? belirleyen en önemli etken seçilecek beyazlatma yöntemidir. Detayl? bir muayene sonras? di? renklenmelerine sebep olan nedenler belirlenir ve en uygun beyazlatma yöntemi seçilir ve di? beyazlatma ücreti belirlenir.