Di?eti Hastal?klar?

Periodontal hastal?klar, di?leri saran, di?eti ve kemi?i etkileyen hastal?klard?r. Eri?kinlerde di? kay?plar?n?n ba?l?ca nedeni Di? eti hastal?klard?r.

Di? eti hastal?klar? ve tedavileri

Di? eti kanamas?

Di? eti iltihab? veya Gingivitis, di?eti hastal?klar?n?n ba?lang?ç a?amas?d?r ve tedavisi kolayd?r. Di? eti iltihab?n?n en büyük sorumlusu di? ve di?eti yüzeyinde biriken bakteri pla??d?r. Günlük di? f?rçalama ve di? ipi kullan?m? ile bu pla??n temizlenmesi gerekir aksi takdirde bakterilerin üretti?i toksinler di? eti iltihab?na neden olur. Gingivitis a?amas?nda iltihap di?eti ile s?n?rl?d?r ve ba? dokusu ve kemik henüz etkilenmemi?tir.

Gingivitisin ilk belirtisi di? eti kanamas?d?r ayr?ca di?etleri k?zar?k ve ?i? olabilir.

Bu hastal?k, di? hekimi taraf?ndan bakteri pla??n?n uzakla?t?r?lmas? ve iyi bir a??z bak?m? ile iyile?ir.

sa?l?kl? di?eti ve gingivitis

Periodontitis

Gingivitis tedavi edilmezse ilerleyerek Periodontitise dönü?ür. Hastal???n ilk evresine di?etini çene kemi?ine ba?layan lifler ve ba? dokusu etkilenir. Di? eti enfeksiyonuna neden olan bakteri pla?? uzakla?t?r?lmazsa di? ta??na dönü?ür. Di? ta?? bakterilerin ya?amas? ve ço?almas? için elveri?li ortam haz?rlar. Di? ta??n?n fiziksel bask?s? ve bakterilerin toksin etkisiyle ba? dokusunda erimler meydana gelir ve di?etinde patolojik di? eti cebi ad? verilen bo?luklar meydana gelir.  Di? eti cebi daha fazla di? ta?? ve bakteri birikmesine neden olur ve bunun sonucunda periodontal hastal?k ilerleyerek di?leri tutan kemi?i etkiler ve kemikte erimeler ba?lar.

Kemik ve di? eti deste?ini kaybeden di?lerde çi?neme bask?s? ile mobilite olu?ur. Bu durum genellik “ di?lerim sallan?yor ” veya “ di?lerimde oynama var ” gibi cümleler ile ifade edilir.  Di? eti hastal?klar? zaman?nda tedavi edilmezse di? kay?plar? ile sonuçlan?r.

Di?eti hastal?klar?n?n tedavisi

Di? eti hastal???n?n tedavisi hastal???n evresine göre de?i?mektedir. Di?eti iltihab?n?n ilk evrelerinde bakteri pla??n?n uzakla?t?r?lmas? ve iyi bir a??z bak?m? ile di?eti eski sa?l???na kavu?ur. Ancak hastal?k ilerledikçe di? ta?? temizli?inin yan? s?ra, derin küretaj ve di? eti flep operasyonlar? gerekir.

di?eti hastal?klar? ?emas?

Di?eti çekilmesi

Di?eti çekilmesinin birçok sebebi olabilir. Bunlar? ?öyle s?ralayabiliriz

  • Yanl?? f?rça seçimi ve f?rçalama tekni?i
  • Di?eti ile uyumlu olmayan ve ta?k?n yap?lm?? ve di?etine bask? yapan dolgular ve kaplamalar
  • Di? ta?lar?n?n düzenli temizlenmemesi
  • Bakteri pla??na ba?l? di?eti enfeksiyonlar?
  • Di?lerin dizilimindeki çapra??kl?klar
  • Kötü al??kanl?klar ( t?rnak yeme, a??zda kalem, çivi ve benzeri ?eyler tutuma vs.)
  • Sigara kullan?m? ve tütün çi?neme
  • Ya?lanma

Di? eti çekilmesi tedavisinde öncelikle etkene odaklanmal? ve bu etkene yönelik tedavi plan? olu?turulmal?d?r. Daha sonra cerrahi yöntemler kullan?larak di? eti çekilmesi kapat?labilir.