Amalgam Dolgu Nedir? Zararl? M?d?r? Sökülmesi gerekir mi?

Amalgam dolgu, yüz y?ldan daha uzun bir süredir di? hekimleri taraf?ndan di? bo?luklar?n? doldurmak için kullan?lan bir dolgu malzemesidir.

Dayan?kl? olu?u ve maliyetlerinin dü?ük olmas? nedeniyle oldukça s?k kullan?lan bir üründür. Son y?llarda di?er di? dolgu materyallerinin geli?mesiyle birlikte birçok ülkede amalgam dolgu kullan?m? s?n?rland?r?lm??t?r. Ancak geli?mekte olan ülkelerde amalgam?n dü?ük maliyetli olmas? sebebi ile hala en çok tercih edilen di? dolgu maddelerinin aras?nda ilk s?rada yer almaktad?r.

Bu yaz?da amalgam dolgular hakk?nda merak edilen tüm sorular?n yan?t?n? bulabilirsiniz.

Amalgam Dolgu Nedir?

Amalgam dolgu, di? bo?luklar?n? doldurmak için yayg?n olarak kullan?lan bir üründür. Amalgam ile yap?lan dolgular ayn? zamanda gümü? dolgular veya metal dolgular olarak da bilinir.

Son 100 y?lda di? hekimlerinin en s?k kulland??? dolgu maddesi amalgamd?r. Amalgam asl?nda bir metal ala??m?d?r.

Amalgam?n içeri?inde bulunan metaller ?unlard?r:

 • Gümü?
 • C?va
 • Kalay
 • Bak?r

Amalgam?n içeri?ine farkl? maddeler de eklenebilmektedir. Çinko, indiyum veya paladyum da amalgam içeri?ine eklenebilmektedir.

Amalgam dolgunun en önemli özelli?i, uzun süre dayanmas?d?r. Di?er dolgu malzemelerine göre daha az maliyetlidir ve uygulamas? daha kolayd?r.

Dayan?kl?l??? nedeniyle büyük di?lerin dolgular?nda daha çok kullan?lmaktad?r. Çi?neme fonksiyonunda önemli rolü olan arka di?lerin dolgu malzemesi olarak amalgam tercih edilmektedir.

Amalgam dolgu malzemesinin di? rengine göre daha koyu renkte olmas?ndan dolay? ön di?lerde tercih edilmez.

Amalgam Dolgu Zararl? M?d?r?

Amalgam maddesinin içeri?inde birçok metal yer almaktad?r. ?çeri?inde civan?n yer almas? birçok insan için soru i?areti olu?turmaktad?r.

Amalgam?n içeri?ine c?va eklenmesinin nedenleri ?unlard?r:

 • Dolgu malzemesini esnek hale getirir. 
 • Dolgunun di?e yerle?tirilmesi için yeterince yumu?ak hale gelmesini sa?lar.
 • Çok çabuk sertle?ir.
 • Dolgunun güçlü ve sa?lam olmas?n? sa?lar.

Amalgam dolgunun di?e yerle?tirilmesi ve sa?laml??? aç?s?ndan c?va olmazsa olmaz bir maddedir. Bu özelli?i nedeniyle 100 y?ldan daha uzun bir süredir di? dolgular?nda kullan?lmaktad?r.

Amalgam dolgular üzerine yap?lm?? hiçbir çal??mada bu dolgular?n sa?l??a zararl? oldu?u noktas?nda net bir veri elde edilememi?tir. Ancak amalgam dolgular çocuklarda, hamilelerde , metal alerjisi olan ki?ilerde ve sistemik hastal??? olan ki?ilerde kullan?lmamal?d?r.

C?van?n insan vücudunda zarara neden olabilmesi için yeterli düzeyde vücuda al?nmal?d?r. Amalgam dolgu içerisinde çok dü?ük miktarda c?va bulunmaktad?r. Bu düzey sa?l?kl? bireylerde herhangi bir sorun te?kil etmez ancak yukar?da sayd???m?z bireylerde çe?itli problemlere yol açabilir.

Amalgam dolgular üzerine tart??malar devam etse de, pek çok avantaj? dolay?s?yla amalgam dolgular yayg?n olarak kullan?lmaya devam edilmektedir.

Amalgam Dolgunun Avantajlar? ve Dezavantajlar? Nelerdir?

Di? dolgular? için kullan?lan birçok ürün bulunmaktad?r. Bu dolgu malzemelerinin her birinin kendine göre avantajlar? ve dezavantajlar? bulunmaktad?r.

Amalgam dolgunun avantajlar? ?unlard?r:

 • Amalgam dolgular oldukça güçlüdür.
 • En az 10 y?l süre ile kullan?labilirler. Bu süre baz? amalgam dolgularda daha uzun olabilmektedir.
 • Çi?neme ve koparma kuvvetlerine dayanabilirler.
 • Alternatif dolgu malzemelerine göre çok daha az maliyetlidirler.
 • Bir di? randevusu süresinde amalgam dolgu uygulamas? tamamlanabilmektedir.
 • Di? içerisindeki neme daha az duyarl?d?r. Bu nedenle çok daha sa?lam bir dolgu olu?ur.

Amalgam dolgular?n dezavantajlar? ?unlard?r:

 • amlagam dolgular yap?l?rken ve sökülürken yüksek mikatarda c?va sal?n?m?na neden olabilir.
 • Çevre dokularda (di? eti ) renklenmeye neden olabilir.
 • Amalgam dolgu malzemesi koyu renklidir. Bu nedenle di? renginize uygun olmayabilir.
 • Amalgam dolgular zamanla karar?r. Özellikle di? ile birle?ti?i noktalarda renk farkl?l??? göz çarpar.
 • Renk tonundaki farkl?l?k nedeniyle ön di?lerin dolgusunda genellikle tercih edilmez.
 • Uygulanmas? için di? içerisinde tutucu alanlar olu?turmak gerekir. Bu da gereksiz doku kayb?na neden olur ve di?i zay?flat?r.
Amalgam çevre dokularda renk de?i?imlerine neden olabilir.

Baz? insanlar c?va konusunda ?üphe ya?ayabilir. Yap?lan ara?t?rmalar, a??zda bulunan amalgam dolgudan elde edilen c?va maruziyetinin çevresel ko?ullardan elde edinilen c?va maruziyetine göre daha dü?ük oldu?unu gösteriyor. Ancak amalgam dolgular sökülürken yüksek miktarda c?va sal?n?m? yaparlar.

Eski Amalgam Dolgular Ç?kart?lmal? M?d?r?

Amalgam dolgular çok uzun y?llard?r kullan?l?yor olsalar da, son y?llarda birçok dolgu malzemesi geli?tirilmi?tir. Di? dolgusunda kullan?labilen di?er dolgu malzemeleri ?unlard?r:

 • Kompozit reçine
 • Alt?n
 • Porselen

Daha önce amalgam ile di? dolgusu yapt?ran ki?iler “amalgam dolgusunu de?i?tirmeli miyim ?” ?eklinde bir dü?ünceye sahip olabilirler.

Herhangi bir sorunu olmayan amalgam dolgular?n de?i?tirilmesine gerek yoktur. Ancak alt?nda çürük olan, k?r?lan ve a??nan veya estetik aç?dan problem yaratan dolgular gerekli önlemler al?nd?ktan sonra ç?kar?labilir.

Sa?lam bir amalgam dolguyu ç?kartmak, di?in sa?l?kl? k?s?mlar?n?n gereksiz yere kaybolmas?na yol açabilir ve bu durum di? için daha fazla soruna neden olabilir.

Ancak sistemik hastal??? olan, metal alerjisi geli?en veya nedeni belirlenemeyen ancak amalgam dolgulardan ?üphelenilen hastal?klar?n varl???nda amalgam dolgular sökülmelidir.

Amalgam dolgular nas?l sökülmeli?

Amlagam dolgular a??zda bulunduklar? sürece kayda de?er bir c?va sal?n?m? yapmazlar ancak sökülürken amalgamda bulunan c?va ve di?er metaller etrafa saç?l?r ve tehlikeli düzeye ula?abilir.

Amalgam dolgular ç?kart?l?rken geli?tirilen protokollere uymak gerekir. Bu protokol SMART protokolü olarak bilinmektedir. Amalgam dolgular sökülürken hastay? ve hekimi aç??a ç?kan c?va ve di?er metallerin zararl? etkilerinden korumak için bir dizi önlem almak gerekir.

Amalgam dolgu ç?kart?l?rken al?nmas? gereken önlemler:

 • Hamilelerde ve emziren kad?nlarda acil bir durum olmad??? sürece amalgam dolgular sökülmemelidir.
 • Hekim ve hekim asistan? bone, koruyucu gözlük ve özel maske takmal?d?r.
 • Hastan?n üzeri ve saçlar? özel koruyucu önlükler ile örtülmelidir.
 • Hastan?n aç??a ç?kan c?va buhar?n? solmas?n? engellemek gerekir.
 • Amalgam dolgusu sökülecek olan di?in rubber-dam ( lastik örtü ) kullan?larak izole edilmesi gerekir.
 • Kuvvetli bir aspirasyon kullanarak ç?kan partikülleri h?zl? bir ?ekilde ortamdan uzakla?t?rmak gerekir.
Amalgam dolgusu sökülecek olan di?in rubber-dam ( lastik örtü ) kullan?larak izole edilmesi gerekir.

Amalgam dolgu sökümü 2023 y?l? ücreti nedir?

Amalgam dolgu sökümü ücreti daha sonra yerine yap?lacak tedaviye göre de?i?mektedir. Anacak normal dolgu de?i?imine göre daha fazla ekipman ve malzeme gerektirdi?inden standart tedavilere göre biraz daha yüksektir. Amalgam dolgu sökümü ücretleri hakk?nda daha fazla bilgi almak için 0850 346 7599 numaral? telefondan bize ula?abilirsiniz.