Di? Eti Hastal?klar? ve Belirtileri

Di? eti kanamas?

Di? eti iltihab? veya Gingivitis, periodontal hastal???n ilk evresidir. Gingivitisin ilk belirtisi di? eti kanamas? ve k?zar?kl?kt?r. En büyük nedeni ise yetersiz a??z bak?m? ve di? ta??d?r. ?eker hastal???, sigara, ya?lanma, genetik yatk?nl?k, sistemik hastal?klar ve durumlar, stres, yetersiz beslenme, ergenlik, hormonal dalgalanmalar, gebelik, HIV enfeksiyonu ve baz? ilaçlar di? eti iltihab?na ve di? eti kanamas?na neden olabilirler.

di? eti kanamas?

Periodontitis

Tedavi edilmeyen di? eti iltihab? ve di? eti kanamas? ilerleyerek Periodontitise dönü?ür. Zamanla plak ve di? ta?lar? ( tartar ) di? eti çizgisinin alt?nda yay?l?r ve büyür. Bakteriler taraf?ndan plakta üretilen toksinler di? etlerini tahri? eder. toksinlerin artmas? ile birlikte di?leri destekleyen di? eti ve kemikte y?k?m ba?lar ve di? etleri di?lerden ayr?larak enfekte olmu? cepler olu?tururlar (di?ler ile di? etleri aras?nda bo?luklar). Hastal?k ilerledikçe di? eti cebi derinle?ir ve daha fazla di? eti dokusu ve kemik yok edilir. Ço?u zaman, bu y?k?c? süreç çok hafif semptomlara sahiptir. Sonunda, di?ler sallanmaya ba?lar ve çekilmeleri gerekir.

Periodontitisin birçok tipi var, en yayg?n olan tipleri ?öyle:

  • Agresif periodontitis: Klinik olarak sa?l?kl? olan hastalarda ortaya ç?kar. Belirtileri aras?nda h?zl? di? eti ata?man kayb?, kemik y?k?m? ve genetik faktörler bulunmaktad?r. Gençlerde daha s?k rastlan?r.
  • Kronik periodontitis: Di?leri destekleyen dokular?n iltihaplanmas? ve kemik kayb? ile sonuçlan?r. Bu periodontitisin en s?k görülen ?eklidir. Yeti?kinlerde görülür ancak herhangi bir ya?ta ortaya ç?kabilir. Doku kayb?n?n ilerlemesi genellikle yava? olu?ur, ancak h?zl? ilerleme dönemleri olu?abilir.
  • Sistemik hastal?klar?n bir belirtisi olarak periodontitis: s?kl?kla genç ya?ta ba?lar. Kalp hastal???, solunum yolu hastal??? ve diyabet gibi sistemik ko?ullar, bu periodontitis ile ili?kilidir.
  • Nekrotizan periodontal hastal?k: Di? eti, periodontal ba? dokusu ve alveol kemi?i nekrozu ile karakterize bir enfeksiyondur. Bu lezyonlar, HIV enfeksiyonu, malnütrisyon ve immünosüpresyon gibi sistemik ko?ullar? olan bireylerde en s?k görülür.

 

Di? eti hastal?klar?n?n risk faktörleri nelerdir?

Ya?

Di? eti kanamas? gençlerde daha yayg?n görülür ancak ya?l? insanlarda periodontal hastal?k oran? daha yüksektir.

Sigara / Tütün Kullan?m?

Tütün kullan?m?, kanser, akci?er hastal??? ve kalp rahats?zl??? gibi birçok ciddi hastal??a ve di?er birçok sa?l?k sorununa neden olur. Tütün kullan?c?lar? ayr?ca periodontal hastal?k riski alt?ndad?r. Çal??malar, tütün kullan?m?n?n periodontal hastal???n geli?imi ve ilerlemesinde en önemli risk faktörlerinden biri olabilece?ini göstermi?tir.

Genetik

Ara?t?rmalar, baz? ki?ilerin genetik olarak di? eti hastal???na duyarl? olabilece?ini gösteriyor. ?yi bir a??z bak?m? al??kanl?klar?na ra?men, bu insanlarda periodontal hastal?k geli?ebilir.

Stres

Stres, hipertansiyon, kanser ve di?er birçok sa?l?k sorunu gibi birçok ciddi durumla ba?lant?l?d?r. Stres ayn? zamanda periodontal hastal?k için bir risk faktörüdür. Ara?t?rmalar, stresin vücudun periodontal hastal?klar da dahil olmak üzere enfeksiyonla mücadeleyi zorla?t?rd???n? gösteriyor.

?laçlar

Oral kontraseptifler, anti-depresanlar ve baz? kalp ilaçlar? gibi baz? ilaçlar a??z sa?l???n? etkileyebilir.

 Di? S?kmas? veya Di? G?c?rdatmas?

Di? s?kmas? veya di? g?c?rdatmas?, di?leri destekleyen dokulara a??r? kuvvet uygulayabilir ve di? eti ve çene kemi?ine zarar verebilir.

Di?er Sistemik Hastal?klar

kardiyovasküler hastal?klar, diyabet ve romatoid artrit gibi baz? sistemik hastal?klar da di? eti hastal???n? kötü yönde etkileyebilir.

 

Di? eti Hastal??? Belirtileri

Di? eti hastal??? genellikle sessizdir, yani semptomlar hastal???n ilerlemesine kadar görünmeyebilir.

Di? eti hastal???n en yayg?n belirtileri:

  • K?rm?z?, ?i?mi? veya hassas di? etleri
  • F?rçalarken di? etlerinde kanama
  • Di? eti çekilmesi
  • Di?ler aras?nda bo?luklar olu?mas?
  • Di?lerin sallanmas?
  • Sürekli a??z kokusu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir