?mplant di? hakk?nda merak ettikleriniz…

?mplant nedir?

Dental ?mplantlar titanyumdan üretilen yapay di? kökleridir. Titanyum insan vücudunda yabanc? cisim reaksiyonu olu?turmaz ve çene kemi?ine yerle?tirildi?i zaman do?al di? köküne benzer ?ekilde çene kemi?ine tutunur ve kal?c? olarak kay?p di?in yerini al?r.

Hangi durumlarda implant uygulan?r?

?mplantlar yayg?nla?madan önce di?lerinin bir k?sm?n? veya tamam?n? kaybeden insanlar için tek çözüm hareketli veya sabit protezlerdi. Günümüzde ise, ?mplant sistemlerinin geli?mesi ve yayg?nla?mas? ile birlikte art?k neredeyse bütün kay?p di?lerin yerine ?mplant tedavisi yap?labilmektedir. ?mplantlar Tek di? eksikli?inden tam di?sizliklere kadar geni? bir yelpazede kullanmak mümkündür.

tek di? implant tedavisi Uzm. Dr. Kaan Nejat

Herkese ?mplant yap?labilir mi?

Genel sa?l?k durumu iyi olan ve yeterli kemik hacmine sahip herkese ?mplant uygulanabilir.

Baz? sistemik hastal?klarda özellikle kemik yo?unlu?unu ve sa?l???n? etkileyen ve enfeksiyonlara yatk?nl??a neden olan hastal?klarda dikkatli davranmak gerekir. Diyabet hastal??? da dikkat edilmesi gereken hastal?klardan biridir. Bu hastalarda e?er diyabet kontrol alt?ndaysa ?mplant tedavisinde herhangi bir sak?nca yoktur.

sigara ve implant

?mplant tedavisinde dikkat edilmesi gereken bir di?er nokta ise a??r? sigara tüketimidir. A??r? Sigara tüketimi  yara iyile?mesini geciktirdi?i için, erken dönemde ?mplantlar?n çene kemi?ine tutunmas?n? kötü yönde etkileyebilir, uzun dönemde ise Periimplantitis denen ( implant?n etraf?ndaki di? etini ve kemi?i etkiler ) hastal??a neden olabilir.

?mplant?n ömrü kaç y?ld?r?

?mplant tedavisinin ömrü için süre vermek do?ru bir yakla??m olmaz. ?mplant?n ömrünü etkileyen birçok sebep vard?r. Hastan?n genel sa?l?k durumu, sigara tüketimi, a??z bak?m? ve düzenli di? hekimi kontrolü ?mplant?n ömrünü etkileyen ba?l?ca nedenlerdir.

?mplant m? köprü mü?

Bir veya iki di? eksikli?inde iki tedavi seçene?i var. Birinci seçenek geleneksel köprü di? protezi. Köprü di? yapabilmek için bo?lu?un önündeki ve arkas?ndaki di?ler a??nd?r?larak küçültülür ve bu di?lerden destek al?narak bo?luk köprü protez ile doldurulur. ?mplant tedavisinde ise di?er di?lerden ba??ms?z olarak eksik olan di?in yerine ?mplant yap?l?r ve di?er di?lerden destek al?nmaz. Köprü yap?m?nda zorunlu olarak en az iki di?ten destek almak gerekir ki buda ilerleyen  dönemlerde destek di?lerin kayb? ile sonuçlanabilir.

implant m? köprü di? mi

Kaybedilen Ön di?lerin yerine ?mplant yap?l?r m??

Kaybedilen ön di?lerin yerine arka di?lerde oldu?u gibi implant uygulanabilir. Ancak ön bölgede estetik ön plandad?r. Bu yüzden uygulama arka di?lere göre biraz farkl?l?k gösterebilir.

ön di? implant

A?z?nda implant olan hastalar MR çektirebilir mi?

?mplantlar özel yap?lar? sayesinde manyetik alan olu?turmazlar. Bu nedenle a?z?nda ?mplant olan hastalar rahatl?kla MR çektirebilirler.

Hiç di?i olmayan hastalara ?mplant yap?labilir mi?

A?z?nda hiç di? olmayan hastalara ?mplant yap?labilir. Tam di?siz vakalarda çene kemi?inin durumuna göre ?mplant say?s? belirlenir. Çene kemi?i uygun oldu?u durumlarda 12 – 16 adet ?mplant uygulanarak hastaya sabit protezler yap?labilir. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Ancak çok say?da ?mplant?n yap?lamad??? durumlarda 4-6 adet ?mplant yap?larak total protezlere destek sa?lanabilir.

tam di?siz hastalarda implant uygulamas?

?mplant di? yap?m? ne kadar sürer?

?mplantlar?n iyile?me süreci hastan?n ve çene kemi?inin durumuna göre farkl?l?k gösterir. Bu süre 2 ay ila 6 ay aras?nda de?i?ir.

2019 y?l? ?mplant di? fiyatlar? ne kadard?r?

Ankara ilinde ?mplant di? tedavisinin fiyat?n? belirleyen en önemli etken kullan?lan ?mplant?n markas? ve kalitesidir. Bunlar?n yan? s?ra uygulanan cerrahi yöntem de fiyat? do?rudan etkilemektedir. Bu nedenle ?mplant tedavisinin fiyat? ancak detayl? muayeneden sonra belirlenebilir.

Muayene randevusu almak için hemen aray?n. +90 312 466 75 99

3 thoughts on “?mplant di? hakk?nda merak ettikleriniz…”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir