Kanal Tedavisi S?ras?nda Di?te Kanal Aletinin k?r?lmas?

Kanal tedavisi s?ras?nda en s?k kar??la??lan komplikasyonlardan birisi tedavi s?ras?nda kanallar?n temizlenmesi ve ?ekillendirilmesi için kullan?lan aletlerin ( kanal e?elerinin ) di?in içerisinde k?r?lmas?d?r. Kanal aletinin eski olmas?, kural?na uygun kullan?lmamas?, hekimin veya hastan?n ani hareketleri, kök kanallar?n?n e?ri, dar ve t?kal? olmas? k?r?lma riskini artt?rmaktad?r.

E?er tedavi s?ras?nda kanal içerisinde alet k?r?l?rsa, öncelikle k?r?k parça kanaldan ç?kar?lmaya çal???lmal?d?r. E?er hekim bu konuda tecrübeli de?ilse veya yeterli fiziki donan?ma sahip de?ilse mutlaka bir Kanal tedavisi uzman?ndan yard?m istemelidir. Zira yanl?? müdahale, durumu daha da kötüle?tirir.

k?r?k kanal aleti parças?
Kök kanal? içerisinde k?r?k kanal aleti parças?

K?r?k aletin kanaldan ç?kar?lmas? her zaman için mümkün olmayabilir. Kanal aletinin k?r?ld??? yer, kanal aletinin cinsi ve türü ve hangi a?amada k?r?ld??? ba?ar? ?ans?n? etkiler. Kanal giri?ine yak?n bölgede bulunan k?r?k parçan?n ç?kar?lmas? kolayd?r ancak dar ve e?imli kanallar?n uç k?s?mlar?nda k?r?lan aletin ç?kar?lmas? neredeyse imkans?zd?r.

K?r?lan parça kanaldan ç?kar?ld?ktan sonra kanal tedavisi kural?na uygun tamamlan?r. Ancak k?r?k parça kanaldan ç?kar?lam?yorsa ve

  • Di? enfekte ve apseli de?ilse
  • Kanal aleti temizleme ve ?ekillendirme i?leminin son a?amas?nda k?r?lm??sa
  • K?r?k parça kök ucuna yak?nsa
  • K?r?k parça kök ucundan d??ar? ç?kmad?ysa

Kanal tedavisi tamamlan?r ve di?in durumu takip edilir. Ancak e?er di? apseli ise veya kanallar temizlenmeden kanal aleti k?r?ld?ysa, di?in bulundu?u bölge ve kom?u anatomik olu?umlar (örne?in sinsu bo?lu?u veya çene siniri )  göz önünde bulundurarak Apikal Rezeksiyon operasyonu veya çekim karar? verilir. Apikal Rezeksyon i?lemi az? di?lerde çok fazla risk ta??d??? için bu di?lerin çekimi daha uygun bir tedavi yakla??m? olacakt?r.

Genel inan???n aksine Kök kanal? içerisinde b?rak?lan k?r?k parçalar di?in d???na ç?kmazlar ve d??ar?dan bir müdahale olmad??? sürece yerlerinden hareket etmezler ve genel sa?l?k üzerine do?rudan etki yapmazlar sadece di?in prognozunu kötü yönde etkilerler.

4 thoughts on “Kanal Tedavisi S?ras?nda Di?te Kanal Aletinin k?r?lmas?”

  1. Merhaba ben de bugun kanal tedavisi yaptirdim icinde 10 ml kadar ege kirildi dedi dr tekrar isleme devam edip dolguyu yapti ama icim hic rahat degil rontgen cektirdik herhangi birsey görünmüyor ne yapmami onerirsiniz

    1. Merhaba. Yap?lacak i?lemler birçok etkene ( k?r?k e?e parças?n?n konumuna, hangi a?amada k?r?ld???na vs..) ba?l?d?r. Bu nedenle röntgen filmini görmeden ve di?i muayene etmeden yorum yapmak do?ru olmaz. Geçmi? olsun.

  2. salam men Azerbaucandan yaziram ne qeder savadsiz doktor olasan ki,emanet etdiyin dislerde iyne qoyasan her kapagin altinda menim 3 -4 disimde iyne qoydu doktor…1 disimi cekdiler o biri disler cox pis veziyyetde…bu ne derecede duzgun?

  3. Hocam merhabalar iyi çal??malar diliyorum yakla??k 2 seneye yak?n kanal tedavisi oldum aradan 2 ay sonra di?im de a?r? ve di? etimde kitle ?eklinde apse oldu doktora gittim çekilmesi gerekti?ini söyledi çektirmedim a?r?m geçmi?ti ?uan 2 sene kadar oldu tekrar agr? var ve sa? üst di?imde di? etinde kitle ?eklinde apse var ve boyun çene bölgesinde ?i?likler var ?çin de i?ne k?r?lm?? bu ?i?likler o sebepten kaynakl?m?d?r ne yapmam gerekiyor

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir