Kanal Tedavisi

Kök Kanal tedavisi nedir?

Di?in mine ve dentin dokusunun alt?nda pulpa denen yumu?ak doku bulunur. Pulpa damar, sinir ve ba? dokusundan olu?ur ve köklerin geli?mesinden ve beslenmesinden sorumludur. Pulpan?n iyile?me yetene?i yok denecek kadar azd?r ve hasar görmesi durumunda di?in içinden uzakla?t?r?lmas? gerekir. Pulpa ç?kar?l?r, olu?an bo?luk ?ekillendirilir ve doldurulur; bu i?leme kanal tedavisi denir.

di? anatomisi
Mine, Dentin ve Pulpa dokusu

Hangi Durumlarda kanal tedavisi gerekir?

Di?in pulpas?n?n ( di?in sinirinin ) hasar gördü?ü durumlarda kanal tedavisi uygulanmas? gerekir. Kanal tedavisi gereken durumlar?n baz?lar? ?öyle

  • Di?te derin çürüklerin bulunmas?
  • Darbeden ve travmadan dolay? di?te k?r?k olu?mas?
  • Dolgu ve kaplamalardan sonra geçmeyen ?ikayetler
  • Di?te olu?an a??nmalardan dolay? pulpan?n zarar görmesi

Kanal tedavisi nas?l yap?l?r?

Tedavi edilecek di? lokal anestezi ile uyu?turulduktan sonra, eski dolgular ve restorasyonlar uzakla?t?r?l?r ve çürük di? dokusu temizlenir. Di?te giri? kavitesi aç?larak Pulpaya ( di?in sinirine) ula??l?r. Özel kanal aletleri ile pulpa ve art?klar? kanallardan ç?kar?l?r ve Apex Locater cihaz? kullan?larak kanal boyu belirlenir. Daha sonra özel döner e?eler ile kanallar ?ekillendirilir ve özel solüsyonlar ile dezenfekte edilir. E?er di? enfekte de?ilse ayn? seans kanal dolgusu yap?l?r ve tedavi tamamlan?r. ?ltihapl? ve apseli di?lerde  ise kanallar?n içerisine ilaç konur ve geçici dolgu yap?l?r. Bir hafta sonra kanallardaki ilaç ç?kar?l?r ve kanal tedavisi tamamlan?r. Yayg?n apse varl???nda kanal tedavisi için bir kaç seans gerekebilir.

Kanal Tedavisi Kaç Günde Biter?

Kanal Tedavisi tek seansta bitebilece?i gibi bir kaç seans da sürebilir. Tedavi süresi di? durumuna ba?l? olarak de?i?ir. Vital di?lere ( di?in canl? oldu?u durumlarda) uygulanan kanal tedavisi tek seansta tamamlanabilir ve yakla??k 45 dakika sürer. Kronik enfeksiyonlu ve lezyonlu di?lerde, enfeksiyonun ve lezyonun boyutuna ba?l? olarak tedavi 2 – 3 seansta ve 7 – 14 günde tamamlan?r. Akut apseli di?lerde ( ?i?lik ve ?iddetli a?r?n?n e?lik etti?i durumlarda) kanal tedavisi daha uzun sürebilir ve seans say?s? artabilir.

Lazer destekli kanal tedavisi

Kanal tedavisinin ba?ar?s?n? belirleyen en önemli faktörlerden birisi kanal içerisindeki organik doku art?klar? ve bakterilerdir.  Kanallardaki bakterileri yok etmek için geleneksel tedavide çe?itli dezenfektan solüsyonlar kullan?larak kanallar irrige edilir ve kanal içerisinde günlerce ilaç bekletilir.

Modern Endodontide Lazer kullanarak kanallardaki inatç? bakterileri birkaç dakikada yok etmek mümkündür. Yap?lan ara?t?rmalarda lazerin di? kök kanal?nda ya?ayan bakteriler üzerinde geleneksel ilaçlara göre daha etkili oldu?u bulunmu?tur.

Kanal tedavisinde lazer kullanarak tedavi süresi k?salt?labilir ve daha ba?ar?l? tedaviler uygulanabilir.

Lazer destekli kanal tedavisi hakk?nda daha detayl? bilgi için buraya t?klay?n.

Kanal tedavisi s?ras?nda a?r? hisseder miyim?

Kanal tedavisine ba?lamadan önce tedavi edilecek di?, vakaya göre seçilen anestezik solüsyonlar ve yöntemler ile uyu?turulur. Do?ru yöntemlerle yap?lan lokal anestezi ile hasta i?lem s?ras?nda herhangi bir a?r? hissetmez.

Kanal tedavisinden sonra a?r? olur mu?

Tedavi sonras? çi?neme s?ras?nda hafif a?r? ve hassasiyet olabilir. Bu durum birkaç gün içinde kendili?inden geçer. E?er kanal tedavisinden sonra s?cak ve so?uk g?dalar di?inizde a?r?ya yol aç?yorsa veya birkaç hafta geçmesine ra?men hala çi?neme s?ras?nda di?te a?r? hissediyorsan?z doktorunuza ba?vurman?zda fayda var.

Kanal tedavisi uygulanm?? di?in ömrü ne kadard?r ?

kanal tedavisi uygulanm?? di?in ömrü, tedavi öncesi durumu, tedaviyi yapan hekimin bilgi, beceri ve tecrübesi, tedavi sonras? yap?lan dolgu ve kaplaman?n kalitesi ve a??z bak?m? gibi birçok etkene ba?l?d?r. Endodontik tedavisi iyi yap?lm?? bir di? iyi bir a??z bak?m? ile ömür boyu size hizmet edebilir.

Di? kökünde Lezyon ne demektir?

Di? kökünü çevreleyen sert ve yumu?ak dokularda görülen patolojik de?i?ikliklere genel olarak lezyon denir. Uzun süre tedavi edilmeyen enfeksiyonlar ve travma gibi nedenlerden dolay? lezyonlar olu?abilir. Lezyonlu di?lere kanal tedavisi uygulanabilir ancak ba?ar? oran? lezyonun türüne ve boyutuna ba?l? olarak de?i?ir.

Lezyonlu di?lerin tedavisinde öncelikle lezyona neden etkenleri belirlemek gerekir, daha sonra lezyonun türünü belirleyip ona göre do?ru tedavi yöntemini seçmek gerekir.

Genel inan???n aksine lezyonlu di?lerin çekilmesi gerekmez ve ço?u lezyon kanal tedavisi ile iyile?ir.

Di? Kökünde lezyon nedir?

Apikal Rezeksiyon nedir?

Kanal tedavisinin yetersiz kald??? lezyonlu di?lerde uygulanan basit bir cerrahi prosedürdür. Endodontik tedavi tamamland?ktan sonra di? etinde bir insizyon yap?larak lezyona ula??l?r, patolojik doku ile birlikte di? kökünün 1/3’lük uç k?sm? da kesilerek ç?kar?l?r. Daha detayl? bilgi için Apikal Rezeksiyon ba?l?kl? yaz?m?z? okuyabilirsiniz.

Kanal tedavisinin ücreti

Ankara Kanal Tedavisi fiyat? 2021 di?in durumuna, kök say?s?na ve tedavinin ne kadar sürece?ine ba?l? olarak de?i?ir. Bu nedenle di? hekimleri di?i muayene etmeden fiyat bilgisi veremezler. Kanal Tedavisi ücreti hakk?nda bilgi almak için 03124667599 numaral? telefondan bize ula?abilirsiniz.

Dr. Kaan Nejat

Kanal Tedavisi Uzman?

Bilgi ve Randevu  için Hemen Aray?n: +90 312 466 75 99

4 thoughts on “Kanal Tedavisi”

  1. Merhaba hocam. Ben geçen hafta az? di?ime kanal tedavisi yapt?rd?m ama çi?nerken di?te a?r? hissediyorum. kanal tedavisini yapan doktorla görü?tüm normal diyor ama di?im çekilecek diye çok korkuyorum lutfen bana bu konuda bilgi verirmisiniz?

  2. Merhaba lar ben ?imdi 2ay 18 günlük hamileyim benim dislerimi hepsini yanl?? yapm??lar temizlenmeden kanal tedavi yap?lmadan kaplama di? takt?lar disime ama ?imdide hamileyim yapsam yaparlarmi yada çocu?uma zarar? varm? bilgisi olan varmi

  3. Di?im sicak bisey içti?imde zonk diye resmen i?kenceye u?ruyorum bu di?im 30 yil evvel dolgu olmustu gecen sene de di? ta?lar?n? temizlettim dedim oynatti galiba ö?renciydi kime gidim ben hangi doktora?????

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir