En ?yi ?mplant Hangisidir?

Günümüzde di? eksikli?i için en ideal çözüm dental implantlard?r. Türkiye’de 100’den fazla ?mplant markas? bulunmaktad?r. Bunlar?n baz?lar? Avrupa’dan, baz?lar? Amerika’dan ve bir k?sm? uzak do?udan ithal edilmektedir.  Son zamanlarda da birkaç firma Türkiye’de ?mplant üretimine ba?lam??t?r.

Hal böyleyken, implant yapt?rmak isteyen hastalar?n akl?na “hangi marka ?mplant? yapt?rmal?y?m? “ veya “En iyi ?mplant markas? hangisi?” gibi sorular gelebilir.

implant
En iyi implant markas? hangisi?

Bütün ?mplantlar titanyumdan üretilir. ?mplantlar? farkl? k?lan ise üretici firmalar?n yapt??? AR-GE çal??malar? ve kulland?klar? teknoloji. Birkaç köklü üretici d???nda, firmalar Ar-Ge’ye yat?r?m yapmadan, di?erlerini taklit etmeye çal???yor.

?mplant markalar?n? ara?t?r?rken, üretim yerine göre seçim yapmak yerine üreticinin geçmi?ine bakmak gerekir. “Avrupa’da üretilen her ?mplant kalitelidir” veya “yerli implantlar kötüdür” gibi yanl?? dü?üncelere kap?lmamak gerekir. ?mplant?n kalitesini; tasar?m?, üst yap? çe?itlili?i, uzun dönem klinik takibi,  sistem hakk?nda yap?lan ve yay?mlanan ba??ms?z bilimsel çal??malar gibi faktörler belirler.

Hastalar?n, bu bilgilerin hepsine ula?malar? ve de?erlendirmeleri her zaman mümkün olmaz. Bu yüzden implant markalar?n? ara?t?rmak yerine hekim ve klinik ara?t?rmalar? daha do?ru sonuçlar verir. ?mplant yapt?r?rken en önemli husus hekime duyaca??n?z güvendir. ?mplant tedavisinde as?l sorumluk implant? uygulayan hekimdedir implant? üreten firmada de?il. Tecrübeli hekim her zaman vakaya uygun implant? seçerek riskleri en aza indirir. Hiçbir hekim ba?ar?s?z olacak implant? seçmez.

?mplant yapt?rmadan önce hekiminizden kullanaca?? implant hakk?nda bilgi alabilirsiniz. Uygulama sonras? sizde implant?n seri numaras?n? içeren bir garanti belgesi verilmesi gerekir, bu belgeyi mutlaka hekiminizden isteyin ve saklay?n.