Zirkonyum Di? Kaplama

Zirkonyum di? yapt?rmak isteyen hastalar?n bu tür di? kaplama ile ilgili merak ettikleri birçok konu var. Hastalar?n cevap arad?klar? ba?l?ca sorulara örnek vermek gerekirse:     ” Zirkonyum di? kaplama nedir? herhangi bir zarar? var m?? zirkonyum di? kaplama nas?l yap?l?r? kaç günde biter? Zirkonyum di?in kullan?m ömrü ne kadard?r? Zirkonyum di?in fiyat? ne kadard?r?”

Bu makalede bu sorulara cevap bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak isterseniz bize ula?abilirsiniz.

Zirkonyum di? kaplama nedir?

Günümüzde estetik di? hekimli?inin en popüler malzemesi ku?kusuz zirkonyumdur. Bu di? kaplama türünü popüler yapan baz? özellikleri ?öyle:

  • Ola?anüstü güçlüdür.
  • A??nmaya ve y?pranmaya kar?? dayan?kl?d?r.
  • I??k geçirgenli?i do?al di?lerin ???k geçirgenli?ine çok benzer.
  • Daha az di? kesimi gerektirir.
  • Metal destek gerektirmez.
  • ?stenilen boyutta, ?ekilde ve renkte üretilebilir.
  • Doku dostudur.

Zirkonyum di?in en büyük avantaj? estetik uyumudur. Zirkonyumu asl?nda bu kadar popüler yapan ?ey do?al di?lere benzerli?idir. Bu özelli?inden dolay? ön di?lerde rahatl?kla kullan?labilir.

Zirkonyumun ola?anüstü güçlü olmas?ndan dolay? çoklu di? kay?plar?nda köprü protez yap?m?nda da kullan?labilmektedir.

Metal destekli porselenlerin aksine zirkonyum destekli porselenler metal alerjisi olanlarda rahatl?kla kullan?labilir ve di? etine yak?n kenarlarda gri çizgiler olu?turmaz.

Herhangi bir zarar? var m??

Zirkonyum biyouyumlu yani doku dostu bir malzemedir. Hiç bir zaman sal?n?m yapmaz, tükürükte çözünmez ve metal destekli di? kaplamalar? gibi di? etinde renk de?i?ikli?ine neden olmaz. Asitli, s?cak veya so?uk yiyecek ve içeceklerden etkilenmez. Özel yap?s?ndan dolay? alerjiye neden olmaz.

Zirkonyum di? kaplama nas?l yap?l?r? Kaç günde biter?

Di?er di? kaplama türlerinde oldu?u gibi önce di? etine zarar vermeden di? bir miktar t?ra?lan?r, ard?ndan özel silikon ölçü malzemeleri ve ölçü ka??klar? kullan?larak di?in ölçüsü al?n?r. Laboratuvarda bu ölçüden alç? model elde edilir. Elde edilen alç? model üzerinde zirkonyum di? kaplamas? haz?rlan?r. Ço?u zaman ara a?amalarda prova yapmak gerekir. Prova esnas?nda kaplama, di?e uyumland?r?l?r ve gereken düzeltmeler yap?l?r.

zirkonyum tedavisi genelde 3-7 gün aras?nda biter.

Zirkonyum di? kaplaman?n fiyat? nedir?

Ankara’da zirkonyum di? kaplama fiyatlar? çok de?i?ken olabilir ancak metal destekli  di? kaplama çe?itlerine göre biraz yüksektir. Zirkonyum kaplama fiyat? birçok etkene ( ya?ad???n?z ?ehir, di? hekimi, klinik, kullan?lacak malzemenin kalitesi ) ba?l? olarak de?i?ir.

Zirkonyum di?in ömrü ne kadard?r?

Zirkonyum di? kaplaman?n ömrü ortalama 10 y?ld?r ancak bu süre ki?iden ki?iye de?i?mektedir. Çünkü di?lerin bak?m?n?n nas?l yap?ld??? ve düzenli olarak f?rçalan?p f?rçalanmad??? kullan?m süresine do?rudan etki eder. Di?lerini düzenli olarak f?rçalayan ki?ilerde zirkonyum di?in ömrü uzarken, bak?m yapmaktan kaç?nan ki?ilerde bu süre daha k?sa olur. Bu nedenle zirkonyum kaplama yapt?rd?ktan sonra iyi bir kullan?m gerçekle?tirilmesi, zirkonyumun ömrü bak?m?ndan son derece önemlidir.

1 thought on “Zirkonyum Di? Kaplama”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir