E-Max Di? Nedir?

 E-Max di? kaplama, estetik nitelikleri için tercih edilen, tümüyle seramikten yap?lm?? bir di? kaplama türüdür. E-Max kronlar lithium disilicate seramikten üretilen son derce estetik kaplamalard?r.

E-Max kaplamalar?n avantajlar? nelerdir?

E-Max do?al di?lere en yak?n malzeme olarak kabul edilir. I??k geçirgenli?i ve renginden dolay? gerçek di?ler ile ay?rt edilmesi zordur. Metal destekli porselen kaplamalar?n aksine di?eti çizgisinde gri renklenmelere sebep olmaz.

E-Max kronlar?n dezavantajlar? nelerdir?

E-Max kronlar?n  fiyat? di?er kaplama türlerine göre biraz yüksektir. Bu kaplama çe?idinin bir di?er dezavantaj? ise çoklu di? kay?plar?nda kullan?lamamas?d?r.

E-Max ve zirkonyum aras?ndaki fark nedir?

E-Max porselenin ???k geçirgenli?i daha fazlad?r ve zirkonyum göre daha estetik sonuçlar verir. Ancak E-Max, zirkonyum kadar dayan?kl? de?il ve Birden fazla di? eksikli?inin oldu?u durumlarda E-max köprü protezleri k?r?lganl?klar? nedeniyle uygulanamad???ndan zirkonyum köprü protezleri uygulan?r.

e-max