Florür zararl? m??

Flor ve Florür nedir?

Flor Soluk sar? bir gazd?r ve do?ada serbest ?ekilde bulunmaz. Florür, nötr haldeki flor atomunun, bir elektron alarak iyon haline geçti?inde ald??? isimdir. Florür, do?ada yayg?n olarak bulunan bir mineraldir. Baz? g?da ve su kaynaklar? da çe?itli miktarlarda florür ihtiva ederler.

Florür di?leri nas?l korur?

Florür hem yeti?kinler için hem de çocuklar için faydal?d?r. Florür sistemik ve topikal olarak iki ?ekilde etki eder. Bebeklik ve çocukluk döneminde di?ler çene kemi?i içinde olu?urken, yiyecek ve içecekler ile al?nan florür di? minesinin yap?s?na kat?larak minenin daha güçlü ve çürü?e kar?? daha dirençli olmas?n? sa?lar. Bu florürün sistemik etkisidir.

Topikal etkisi ise di?ler sürdükten sonra görülür. Yemek yedikten sonra, tükürü?ünüzde bulunan asitler, di?in yüzeyindeki kalsiyum ve fosforun erimesi olarak tan?mlayabilece?iniz demineralizasyona yol açar. Di?er zamanlarda, tükürü?ünüzde daha az asit bulunur ve di?lerinizin sertli?ini sa?layan kalsiyum ve fosforu yeniler. Bu i?leme yeniden mineralizasyon (remineralizasyon) ad? verilir. Florür, a?z?n?zda do?al olarak gerçekle?en demineralizasyon ve remineralizasyon süreçleri s?ras?nda etki eder ve minenin yap?s?na kat?larak güçlenmesini sa?lar.

Çocuklarda Florür uygulamas? yararl? m? zararl? m??

Dünya Sa?l?k Örgütü (DSÖ), Dünya Di?hekimleri Birli?i (FDI), Avrupa Pediatrik Di?hekimli?i Birli?i (EAPD) ve Amerikan Pediatrik Di?hekimli?i Birli?i (AAPD) toplumsal bir sa?l?k problemi olan di? çürü?ünün azalt?lmas?nda, içme sular?n?n florlanmas? da dahil olmak üzere çe?itli yöntemlerle florür uygulamalar?n?n etkili oldu?unu bilimsel raporlarla aç?klam??lard?r.

Dü?ük dozlarda al?nan florürün herhangi bir zarar? bulunmamaktad?r. Florürlü di? macunlar? yutulmad??? sürece zararl? de?ildir. Ayr?ca Di? hekimleri taraf?ndan uygulanan florür vernik uygulamas? da zararl? olmad??? gibi oldukça güvenli bir uygulamad?r. Di? yüzeyine sürüldü?ünde tükürükle temas ederek k?sa sürede kuruyup sertle?ti?inden yutma ve flor zehirlenme riski yok denecek kadar azd?r. Di? çürüklerini yüzde 30- 40 oran?nda azalt?r. Bu sebeple çocuklarda güvenle kullan?labilir.