Hangi durumlarda kanal tedavisi gerekir?

Bir di? ile ilgi sorun ya?ad???n?z zaman,” Di?imde çürük mü var?” , “Acaba nas?l bir tedaviye ihtiyac?m var?”  gibi sorular akl?n?za gelebilir. kök kanal tedavisi veya endodontik tedavi, di?in pulpas?n?n ( sinirlerinin ) etkilendi?i durumlarda uygulan?r. Di?te olu?an çürükler, çatlaklar veya di?e gelen darbeler pulpay? etkileyebilir.

Kök kanal tedavisi ihtiyac?n? belirleyen en yayg?n semptom di? a?r?s?d?r. A?r? yo?unlu?u hafif ila ?iddetli aras?nda de?i?ir; Gün içinde hafifleyebilir veya yo?unla?abilir ya da ancak ?s?rd???n?zda a?r? hissedersiniz. Baz? hastalarda s?cak veya so?uk  yiyecek ve içecekler a?r?y? tetikler. Baz? durumlarda ise, di?etinde ve yüzde ?i?lik olu?abilir.

Bu belirtilerden herhangi biri sizde varsa hemen di? hekimine ba?vurman?zda fayda var.